1. ტესტირების პერიოდულობა 2014 წლის 3 იანვრის №37 დადგენილება
2. მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების გადაკეთება 2014 წლის 3 იანვრის №36 დადგენილება
3. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესი 2014 წლის 3 იანვრის №32 დადგენილება
4. ასს-ების მიმართ წაყენებული მოთხოვნები (გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება) 2014 წლის 3 იანვრის №30 დადგენილება
5. სატვირთო ავტ. და მისაბმელებისათვის ECMT-ის ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხვნები 2015 წლის 23 თებერვალი №78 დადგენილება
6. სატვირთო ავტ. და მისაბმელებისათვის ECMT-ის ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხვნები 2014 წლის 21 თებერვლის №199 დადგენილება
7. სატვირთო ავტ. და მისაბმელებისათვის ECMT-ის ტექნიკურ და უსაფრთხოების მოთხვნები 2014 წლის 3 იანვრის №29 დადგენილება
8. ავტოსატრანსპორტო საშუალების სერვისის წესი 2014 წლის 3 იანვრის №12 დადგენილება
9. მოთხოვნები ინდივიდუალური წესით დამზადებული (თვითნაკეთი) ასს-ების მიმართ 2014 წლის 3 იანვრის №11 დადგენილება
10. ფირნიშის ფორმისა და დამზადების წესი 2014 წლის 3 იანვრის №6 დადგენილება
11. ასს-ს მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის წესი 2014 წლის 3 იანვრის №4 დადგენილება
12. ავტოსადგურების მიმართ წაყენებული მოთხვნები 2013 წლის 31 დეკემბრის №442 დადგენილება
13. ტაქოგრაფი 2013 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილება
14. მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმები 2013 წლის 31 დეკემბრის №407 დადგენილება
15. საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი