ტრეინინგი თემაზე „სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 „შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ინსპექტირების სხვადასხვა ტიპის ორგანოების საქმიანობისთვის“.

საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის მიერ 2017 წლის 05-06 მაისს ჩატარდა ტრეინინგები მისი წევრი ორგანიზაციების პერსონალისათვის.

ვრცლად